Thinkai's Blog

Autohotkey|Python|php|aardio|VOIP|IT 爱好者

正在浏览分类 Autohotkey

总共找到 128 篇

随机生成测试数据 用户姓名 手机号 Autohotkey 8746

作者为 发表

Autohotkey

InputBox, count, 提示, 请输入要生成的总数
if count =
	Reload
gui, add, text, x0 y0 w200 h20 vtext,
gui, show, x0 y0 w200 h20, 随机生成资料
gui +ToolWindow +AlwaysOnTop
xing = 赵-钱-孙-李-周-吴-郑-王-冯-陈-褚-卫-蒋-沈-韩-杨-朱-秦-尤-许-何-吕-施-张-孔-曹-严-华-金-魏-陶-姜-戚-谢-邹-水-窦-章-云-苏-潘-葛-范-彭-鲁-韦-昌-马-苗-凤-花-方-俞-任-袁-柳-鲍-史-唐-费-岑-薛-雷-贺-倪-汤-殷-罗-毕-郝-邬-安-常-乐-于-时-齐-康-伍-余-元-顾-孟-黄
ming = 刚-强-仁-发-民-国-忠-艺-文-德-志-智-辉-华-军-生-裕-健-炎-宏-毅-坚-石-超-鹏-亮-锦-家-春-磊-勇-正-东-南-斌-武-奎-秋-鑫-伦-朋-隆-宝-靖-俊-杰-友-祖-颂-小-宇-兴-波-荣-峰-祥-思-振-海-凯-远-汉-桥-松-柏-利-大
nvming = 花-华-芳-芬-燕-虹-菁-丽-娟-莘-苹-红-玉-妙-丹-芸-香-蕾-兰-慧-玲-静-茹-怡-紫
StringSplit, x, xing, -
StringSplit, m, ming, -
StringSplit, nm, nvming, -
Loop
{
if A_Index > %count%
	Break
Random, mcount, 1, 2
Random, xnum, 1, x0
Random, xb, 1, 2
nowx = % x%xnum%
if xb = 1
	{
	Random, mnum, 1, m0
	nowm = % m%mnum%
	if mcount = 2
		{
		Random, mnum2, 1, m0
		nowm2 = % m%mnum2%
		nowm = %nowm%%nowm2%
		}
	}
if xb = 2
	{
	Random, mnum, 2, nm0
	nowm = % nm%mnum%
	if mcount = 2
		{
		Random, mnum2, 1, nm0
		nowm2 = % n%mnum2%
		nowm = %nowm%%nowm2%
		}
	}
name = %nowx%%nowm%
Random, nu0, 130, 139
Random, nu1, 1000, 9999
Random, nu2, 1000, 9999
phone = %nu0%%nu1%%nu2%
GuiControl, , text, 第%A_Index%行`, %phone%`,%name%
FileAppend, %phone%`n, %A_ScriptDir%\phone.txt
FileAppend, %name%`n, %A_ScriptDir%\name.txt
}

MsgBox, Ok


开机自动启动多台VMWare虚拟机 Autohotkey脚本 10411

作者为 发表

Autohotkey

#NoTrayIcon
sleep, 3000
run, D:\vmware8\vmware.exe -x D:\vmware8\VOS\sip2\sip2.vmx D:\vmware8\VOS\sip3\sip3.vmx D:\vmware8\VOS\sip4\sip4.vmx D:\vmware8\VOS\sip5\sip5.vmx D:\VM\sip1\sip1.vmx, , Max


Autohotkey生成归属地号段号码字典(用于破解密码) 7828

作者为 发表

Autohotkey

gui, add, edit, x0 y0 w100 h400 ve,
gui, add, button, x0 y400 w100 h20 gstart, 开始
gui, show
Return

start:
GuiControlGet, e
StringSplit, var, e, `n,
idx = 0
Loop
{
FileAppend, %content%, cell.txt
if A_Index > %var0%
	Break
idx += 1
head = % var%idx%
a = -1
content =
Loop
{
a += 1
StringLen, len, a
if len > 4
	Break
if len = 1
	w = 000%a%
if len = 2
	w = 00%a%
if len = 3
	w = 0%a%
if len = 4
	w = %a%
content = %content%%head%%w%`n
}
}
MsgBox, Ok
Return

GuiClose:
ExitApp


售后定时提醒源码 Autohotkey 11027

作者为 发表

Autohotkey

下载 http://pan.baidu.com/s/1temcU

IfNotExist, config.ini
	{
	IniWrite, 0, config.ini, setting, disautorun
	IniWrite, 20130101, config.ini, setting, lastuse
	}
IfNotExist, rules.ini
	{
	FileAppend, +2`n+9`n+19, rules.ini
	}
IfNotExist, %A_Scriptdir%\data\
	FileCreateDir, %A_Scriptdir%\data\
IniRead, disauto, config.ini, setting, disautorun
IniRead, lastuse, config.ini, setting, lastuse
menu, Tray, NoStandard
Menu, tray, add, 查看今日提醒
Menu, tray, add, 销售信息录入
Menu, tray, add, 提醒规则管理
Menu, tray, add, 退出
menu, tray, Default, 查看今日提醒
date = %A_YYYY%%A_MM%%A_DD%
m01 = 0
m02 = 31
m03 = 59
m04 = 90
m05 = 120
m06 = 151
m07 = 181
m08 = 212
m09 = 243
m10 = 273
m11 = 304
m12 = 334
noask = 1
if lastuse < %date%
	{
	sleep, 2000
	goto, 查看今日提醒
	}
Return

查看今日提醒:
if noask = 0
	{
	MsgBox, 36, 询问, 您今天已经查看过全部提醒,是否强制刷新规则及提醒?
	IfMsgBox, No
		goto, show
	IfMsgBox, Yes
		FileDelete, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
	}
jump:
b = %date%
StringLeft, by, b, 4
StringTrimLeft, b, b, 4
StringLeft, bm, b, 2
StringTrimLeft, b, b, 2
StringLeft, bd, b, 2
dy := by-2000
br := dy/4
StringSplit, dr, br, .
dr = %dr1%
bmd = %bm%%bd%
IfInString, br, .000000
	{
	if bmd > 0229
		dr += 1
	}
dm = % m%bm%
dd := bd-1
btmp := dy*365+dm+dr+dd
FileRead, rules, rules.ini
StringSplit, tmp, rules, `n
IfExist, 信息.csv
	{
	FileRead, data, 信息.csv
	StringSplit, line, data, `n,
	}
Else
	{
	MsgBox, 16, 错误, 信息.csv 不存在!`n请右键桌面右下角程序图标来录入信息!
	Return
	}
idx = 0
Loop
{
idx += 1
if idx > %line0%
	Break
content = % line%idx%
if content <>
	{
	StringSplit, var, content, `,
	if var6 <>
		{
		Loop
		{
		if A_Index > %tmp0%
			Break
		temp = % tmp%A_Index%
		if temp <>
				{
				IfInString, temp, +
					{
					StringReplace, tp, temp, +, , All
					if tp is Number
						{
						tempdate := date - tp
						if tempdate = var6
							FileAppend, %temp%`,%var1%`,%var2%`,%var3%`,%var4%`,%var5%`,%var6%`,%var7%`,%var8%`,%var9%`n, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
						}
					}
				Else
					{
					StringReplace, tp, temp, E, , All
					a = %var6%
					StringLeft, ay, a, 4
					StringTrimLeft, a, a, 4
					StringLeft, am, a, 2
					StringTrimLeft, a, a, 2
					StringLeft, ad, a, 2
					cy := ay-2000
					ar := cy/4
					StringSplit, cr, ar, .
					cr = %cr1%
					amd = %am%%ad%
					IfInString, ar, .000000
						{
						if amd > 0229
							cr += 1
						}
					cm = % m%am%
					cd := ad-1
					atmp := cy*365+cm+cr+cd
					x := btmp-atmp
					if x < 1
						Continue
					if tp is Number
						{
						e = %tp%
						xe := x/e
						IfInString, xe, .000000
							FileAppend, %temp%`,%var1%`,%var2%`,%var3%`,%var4%`,%var5%`,%var6%`,%var7%`,%var8%`,%var9%`n, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
						}
					if tp = W
						{
						e = 7
						xe := x/e
						IfInString, xe, .000000
							FileAppend, %temp%`,%var1%`,%var2%`,%var3%`,%var4%`,%var5%`,%var6%`,%var7%`,%var8%`,%var9%`n, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
						}
					if tp = M
						{
						if ad = %bd%
							FileAppend, %temp%`,%var1%`,%var2%`,%var3%`,%var4%`,%var5%`,%var6%`,%var7%`,%var8%`,%var9%`n, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
						}
					if tp = Y
						{
						amd = %am%%ad%
						if amd = %bmd%
							FileAppend, %temp%`,%var1%`,%var2%`,%var3%`,%var4%`,%var5%`,%var6%`,%var7%`,%var8%`,%var9%`n, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
						}
					}
				}
		}
		}
	}
noask = 0
}
show:
IfWinNotExist, 销售信息日常关怀提醒 双击查看/标记
	{
	Gui, 3:Add, Text, x0 y10 w40 h20 , 姓名
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y10 w200 h20 v3name
	Gui, 3:Add, Text, x0 y50 w40 h20 , 手机
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y50 w200 h20 v3cell
	Gui, 3:Add, Text, x0 y190 w40 h20 , 电话
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y190 w200 h20 v3phone
	Gui, 3:Add, Text, x0 y70 w40 h20 , 产品
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y70 w200 h20 v3product
	Gui, 3:Add, Text, x0 y90 w40 h40 , 产品信息
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y90 w200 h100 v3info
	Gui, 3:Add, MonthCal, x250 y80 w270 h180 v3pdate,
	Gui, 3:Add, Button, x250 y260 w270 h20 gcdate, 查看此日提醒
	Gui, 3:Add, Text, x250 y60 w270 h20 vgdate, 购买时间
	Gui, 3:Add, Text, x0 y30 w40 h20 , QQ
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y30 w200 h20 v3qq
	Gui, 3:Add, Text, x0 y210 w40 h50 , 住址
	Gui, 3:Add, Edit, x40 y210 w200 h80 v3site
	Gui, 3:Add, Text, x250 y10 w30 h50 , 备注
	Gui, 3:Add, Edit, x280 y10 w240 h50 v3note
	Gui, 3:Add, ListView, x6 y300 w520 h200 glist, ID|标记|触发规则|姓名|电话|手机|产品型号|产品信息|日期|QQ|地址|备注
	Gui, 3:Show, , 销售信息日常关怀提醒 双击查看/标记
	Gui, 3:Default
	}
IfExist, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
	{
	Loop
	{
	FileReadLine, line, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv, %A_Index%
	if errorlevel
		Break
	StringSplit, var, line, `,,
	IniRead, chk, config.ini, %date%, %A_Index%
	if chk = 1
		LV_Add("", A_Index,"√",var1,var2,var3,var4,var5,var6,var7,var8,var9,var10)
	Else
		LV_Add("", A_Index,"",var1,var2,var3,var4,var5,var6,var7,var8,var9,var10)
	}
	LV_ModifyCol()
	}
Return

list:
FocusedRowNumber := LV_GetNext(0, "F")
if FocusedRowNumber
	{
	LV_GetText(id, FocusedRowNumber, 1)
	LV_GetText(mark, FocusedRowNumber, 2)
	if mark <> √
		{
		LV_Modify(FocusedRowNumber, Col, id, "√")
		IniWrite, 1, config.ini, %date%, %id%
		}
	Else
		{
		LV_Modify(FocusedRowNumber, Col, id, "")
		IniDelete, config.ini, %date%, %id%
		}
	FileReadLine, line, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv, %id%
	StringSplit, var, line, `,
	name = %var2%
	phone = %var3%
	cell = %var4%
	product = %var5%
	info = %var6%
	pdate = %var7%
	qq = %var8%
	site = %var9%
	note = %var10%
	StringLeft, py, pdate, 4
	StringTrimLeft, p, pdate, 4
	StringLeft, pm, p, 2
	StringTrimLeft, p, p, 2
	StringLeft, pd, p, 2
	pdate = %py%-%pm%-%pd%
	StringReplace, info, info, \n, `n, All
	StringReplace, site, site, \n, `n, All
	StringReplace, note, note, \n, `n, All
	GuiControl, 3:, 3name, %name%
	GuiControl, 3:, 3phone, %phone%
	GuiControl, 3:, 3cell, %cell%
	GuiControl, 3:, 3product, %product%
	GuiControl, 3:, 3info, %info%
	GuiControl, 3:, gdate, 购买时间:%pdate%
	GuiControl, 3:, 3qq, %qq%
	GuiControl, 3:, 3site, %site%
	GuiControl, 3:, 3note, %note%
	}
LV_ModifyCol()
Return

cdate:
GuiControlGet, 3pdate
StringReplace, 3pdate, 3pdate, -, , All
date = %3pdate%
LV_Delete()
FileDelete, %A_Scriptdir%\data\%date%.csv
noask = 1
goto, 查看今日提醒
Return

3GuiClose:
gui 3:Destroy
Return

销售信息录入:
bk = 0
IfWinNotExist, 销售信息录入
	{
	Gui, Add, Text, x0 y10 w40 h20 , 姓名
	Gui, Add, Edit, x40 y10 w200 h20 vname
	Gui, Add, Text, x0 y50 w40 h20 , 手机
	Gui, Add, Edit, x40 y50 w200 h20 vcell
	Gui, Add, Text, x0 y190 w40 h20 , 电话
	Gui, Add, Edit, x40 y190 w200 h20 vphone
	Gui, Add, Text, x0 y70 w40 h20 , 产品
	Gui, Add, Edit, x40 y70 w200 h20 vproduct
	Gui, Add, Text, x0 y90 w40 h40 , 产品信息
	Gui, Add, Edit, x40 y90 w200 h100 vinfo
	Gui, Add, MonthCal, x250 y80 w270 h180 vpdate,
	Gui, Add, Text, x250 y60 w270 h20, 购买时间
	Gui, Add, Button, x250 y260 w270 h30 gsubmit, 提交
	Gui, Add, Text, x0 y30 w40 h20 , QQ
	Gui, Add, Edit, x40 y30 w200 h20 vqq
	Gui, Add, Text, x0 y210 w40 h50 , 住址
	Gui, Add, Edit, x40 y210 w200 h80 vsite
	Gui, Add, Text, x250 y10 w30 h50 , 备注
	Gui, Add, Edit, x280 y10 w240 h50 vnote
	Gui, Show, , 销售信息录入
	}
Else
	WinActivate, 销售信息录入
Return

submit:
GuiControlGet, name
GuiControlGet, phone
GuiControlGet, cell
GuiControlGet, product
GuiControlGet, info
GuiControlGet, pdate
GuiControlGet, qq
GuiControlGet, site
GuiControlGet, note
if name =
	{
	MsgBox, 姓名不能为空!
	Return
	}
if cell =
	{
	MsgBox, 手机不能为空!
	Return
	}
GuiControl, , name,
GuiControl, , phone,
GuiControl, , cell,
GuiControl, , product,
GuiControl, , info,
GuiControl, , qq,
GuiControl, , site,
GuiControl, , note,
StringReplace, info, info, `,, ,, All
StringReplace, info, info, `n, \n, All
StringReplace, site, site, `,, ,, All
StringReplace, site, site, `n, \n, All
StringReplace, note, note, `,, ,, All
StringReplace, note, note, `n, \n, All
StringReplace, note, note, `,, ,, All
StringReplace, pdate, pdate, -, , All
FileAppend, %name%`,%phone%`,%cell%`,%product%`,%info%`,%pdate%`,%qq%`,%site%`,%note%`n, 信息.csv
if bk = 1
	gui, Destroy
Return

提醒规则管理:
FileRead, rules, rules.ini
Gui, 2:add, text, x0 y0 w200 h80, 请输入规则,示例:`n+6则延后6天提醒`nE7则每隔7天`nEW每周`nEM每月`nEY每年,每排一个
gui, 2:add, edit, x0 y80 w200 h200 vrules,
gui, 2:add, button, x0 y280 w200 h20 gsave, 保存
gui, 2:show, , 规则管理
GuiControl, 2:, rules, %rules%
Return

2GuiClose:
MsgBox, 36, 询问, 是否保存修改?
IfMsgBox, Yes
	{
	GuiControlGet, rules
	FileDelete, rules.ini
	FileAppend, %rules%, rules.ini
	}
gui 2:Destroy
Return

save:
GuiControlGet, rules
FileDelete, rules.ini
FileAppend, %rules%, rules.ini
MsgBox, 64, 提示, 已保存完毕!
Return

退出:
IniWrite, %date%, config.ini, setting, lastuse
RegRead, reg, HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, attention
if Errorlevel
	goto, addautorun
if reg <> %A_ScriptFullPath%
	goto, addautorun
ExitApp

GuiClose:
MsgBox, 36, 询问, 是否提交当前录入信息?
IfMsgBox, Yes
	{
	bk = 1
	goto, submit
	}
Gui, Destroy
noask = 0
Return

addautorun:
if disauto <> 1
	{
	MsgBox, 67, 提醒, 程序没有加入开机启动,是否加入?`n程序仅在开机加载完成后工作,不影响启动时间。`n取消则不再询问。
	IfMsgBox, Yes
		{
		RegWrite, REG_SZ, HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, attention, %A_ScriptFullPath%
		If Errorlevel
			MsgBox, 16, 错误, 没有权限或者被安全软件拦截了,请下次再试!
		}
	IfMsgBox, Cancel
		{
		IniWrite, 1, config.ini, setting, disautorun
		}
	}
ExitApp


批量导入注册表reg文件 Autohotkey 6755

作者为 发表

Autohotkey

show = Please Waitting...
Gui, Font, S8 Cred Bold, Verdana
Gui, Add, Edit, x6 y7 w240 h320 vshow
Gui, Show, x131 y91 h337 w255, 批量导入注册表
GuiControl,, show, %show%
foloder = %A_ScriptDir%\reg\
FileAppend, dir "%foloder%" /b >"%A_ScriptDir%\list.txt", %A_ScriptDir%\list.cmd
run, %A_ScriptDir%\list.cmd, , min
sleep, 1000
GuiControl,, show,
Loop
{
FileReadLine, line, %A_ScriptDir%\list.txt, %A_Index%
if ErrorLevel = 1
	break
path = %foloder%\%line%
SplitPath, path, name
show = %show%`n注册 %name%
GuiControl,, show, %show%
FileAppend, regedit /s "%path%"`n, %A_ScriptDir%\reg.cmd
}
run, %A_ScriptDir%\reg.cmd, , min
FileDelete, %A_ScriptDir%\list.txt
FileDelete, %A_ScriptDir%\list.cmd
FileDelete, %A_ScriptDir%\reg.cmd
ExitApp

GuiClose:
ExitApp


php文档:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>您的IP地址</title>
</head>

<body>

<?php
error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
if($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]){
$ip = $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
}
elseif($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_CLIENT_IP"]){
$ip = $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_CLIENT_IP"];
}
elseif ($HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]){
$ip = $HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"];
}
elseif (getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){
$ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
}
elseif (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){
$ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
}
elseif (getenv("REMOTE_ADDR")){
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
}
else{
$ip = "Unknown";
}
echo $ip;
?>

</body>
</html>


脚本(采用VBS发送):

Loop
{
URLDownloadToFile, http://thinkai.net/, ip.html
FileReadLine, ip, ip.html, 10
StringSplit, var, ip, `,
ip = %var1%
if ip <> %old%
	{
	old = %ip%
	FileDelete, mail.vbs
	fileappend, NameSpace = `"http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/`"`n, mail.vbs
	fileappend, Set Email = CreateObject(`"CDO.Message`")`n, mail.vbs
	fileappend, Email.From = `"xxxxx@163.com`"    `n, mail.vbs
	fileappend, Email.To = `"xxxxx@qq.com`"  `n, mail.vbs
	fileappend, Email.Subject = `"IP变动邮件`"`n, mail.vbs
	fileappend, Email.Htmlbody = `"IP:%ip%`"`n, mail.vbs
	fileappend, With Email.Configuration.Fields`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"sendusing`") = 2`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"smtpserver`") = `"smtp.163.com`" 'SMTP服务器地址`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"smtpserverport`") = 25`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"smtpauthenticate`") = 1`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"sendusername`") = `"xxxxx`" '邮箱账号`n, mail.vbs
	fileappend, .Item(NameSpace&`"sendpassword`") = `"xxxxx`"'邮箱密码`n, mail.vbs
	fileappend, .update`n, mail.vbs
	fileappend, End With`n, mail.vbs
	fileappend, Email.Send`n, mail.vbs
	run, mail.vbs
	}
Sleep, 60000
}



我的电脑和桌面上一些特殊的图标,它的右键不同于一般快捷方式,只有自定义的项目,这是通过添加CISID到注册表并把该CISID添加到Desktop和MyComputer的NameSapce里面的。这个工具就可以方便创建。

;创建界面
Gui, Add, Text, x0 y0 w40 h20 , 名称:
Gui, Add, Edit, x50 y0 w280 h20 vname,
Gui, Add, Button, x330 y0 w80 h20 gapply, 应用
Gui, Add, Button, x410 y0 w40 h20 ghelp, ?
Gui, Add, Text, x0 y20 w40 h20 , 图标
Gui, Add, Picture, x40 y20 w24 h24 vsico,
Gui, Add, Edit, x64 y20 w346 h20 vicon,
Gui, Add, Button, x410 y20 w40 h20 gselectico, 浏览
Gui, Add, Text, x0 y50 w50 h20 , 右键菜单
Gui, Add, text, x0 y70 w40 h20 , 菜单名
Gui, add, Edit, x40 y70 w100 h20 vmenu_name,
Gui, Add, text, x140 y70 w40 h20 , 命令行
Gui, add, Edit, x180 y70 w230 h20 vmenu_cmd,
Gui, Add, Button, x410 y70 w40 h20 gadd, 添加
Gui, add, ListView, xo y90 w450 h100, id|是否默认|标题|命令
Gui, Show, , 我的电脑/桌面添加链接 By Thinkai
;初始化
option := object()
option["index"] := 0
Return

add:
gui, submit, nohide ;获取表单
if (menu_name and menu_cmd) ;已经填写
{
	option["index"]++
	Default = 否
	MsgBox, 36, 提示, 是否设为默认项?
	IfMsgBox, Yes
	{
		option["default"] := option["index"]
		Default = 是
		loop % LV_GetCount() ;覆盖lv的显示
		{
		LV_Modify(A_index, , , "否")
		}
	}
	;键值是个数组
	option[option["index"]] := object()
	option[option["index"]]["name"] := menu_name
	option[option["index"]]["cmd"] := menu_cmd
	LV_Add("",option["index"],default,menu_name,menu_cmd) ;添加到列表 列表只是显示 执行从数组走
	LV_ModifyCol() ;调整列宽
	;清空填写框
	GuiControl, , menu_name,
	GuiControl, , menu_cmd,
}
Return


apply:
gui, submit, nohide
if (name and icon)
{
	Random, n5, 10000, 99999
	clsid = {FD4DF9E0-E3DE-11CE-BFCF-ABCD1DE%n5%} ;随机CLSID
	if (A_Is64bitOS && (!InStr(A_OSType,"WIN_2003") or !InStr(A_OSType,"WIN_XP") or !InStr(A_OSType,"WIN_2000"))) ;是新版64位系统
		item = Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\%clsid%
	Else
		item = Software\Classes\CLSID\%clsid%
	;创建具体的CLSID项
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%, , %name% ;显示名称
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%, InfoTip, 右键查看%name%具体项目 ;悬停提示
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%, LocalizedString, %name%
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%, System.ItemAuthors, 右键查看%name%具体项目
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%, TileInfo, prop:System.ItemAuthors
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\DefaultIcon, , %icon% ;图标
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\InprocServer32, , %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\InprocServer32, ThreadingModel, Apartment
	;循环添加命令
	Loop % option["index"]
	{
	mname := option[A_index]["name"]
	mcmd := option[A_index]["cmd"]
	if option["default"] = A_index
		RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\Shell, , n_%A_Index%
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\Shell\n_%A_Index%, , %mname% ;名称
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, %item%\Shell\n_%A_Index%\Command, , %mcmd% ;命令
	}
	;RegWrite, REG_BINARY, HKCU, %item%, Attributes, 00000000 ;属性
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\%clsid%, , %name% ;添加到我的电脑
	RegWrite, REG_SZ, HKCU, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\%clsid%, , %name% ;添加到桌面
	;生成卸载reg
	FileAppend, Windows Registry Editor Version 5.00, %A_ScriptDir%\卸载%name%.reg
	FileAppend, `n[-HKEY_CURRENT_USER\%item%], %A_ScriptDir%\卸载%name%.reg
	FileAppend, `n[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\%clsid%], %A_ScriptDir%\卸载%name%.reg
	FileAppend, `n[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\%clsid%], %A_ScriptDir%\卸载%name%.reg
	MsgBox, 4128, 提示, 已创建图标,桌面上请手动刷新!`n若要卸载,请在程序目录下`n双击"卸载%name%.reg"卸载!
}
;清空所有填写
GuiControl, , menu_name,
GuiControl, , menu_cmd,
GuiControl, , icon,
GuiControl, , name,
GuiControl, , sico,
LV_Delete()
option := object()
option["index"] := 0
Return

selectico:
gui +owndialogs
fileselectfile, icon, 1, %lastdir%, 打开一图标文件, 图标文件(*.ico;*.exe)
if icon =
	Return
GuiControl, , icon, %icon%
guicontrol, , sico, %icon%
Return

help:
MsgBox, 4128, 帮助, “名称”为在我的电脑和桌面显示的名称`n“图标”为在我的电脑和桌面显示的图标`n“菜单名”是右键菜单中的项名,可以使用“(&e)”这种快捷键`n“命令行”为打开时执行的命令。`n`n若要卸载,请在程序目录下`n双击卸载xx.reg卸载。, 10
Return

GuiClose:
ExitApp

我的电脑桌面添加链接.zip


时间戳转正常时间 Autohotkey 9205

作者为 发表

Autohotkey

Time_unix2human(time)
{
        human=19700101000000
        time-=((A_NowUTC-A_Now)//10000)*3600        ;时差
        human+=%time%,Seconds
        return human
        }
Time_human2unix(time)
{
        time-=19700101000000,Seconds
        time+=((A_NowUTC-A_Now)//10000)*3600        ;时差
        return time
}

a := Time_human2unix(A_Now) ;转时间戳
b := Time_unix2human(a) ;转 YYYYMMDDHH24MISS
FormatTime, time,  % b, yyyy-MM-d
MsgBox % a

转自:维京海盗


友情链接:Autohotkey中文帮助Autohotkey官网Autohotkey中文网联系作者免GooglePlay APK下载

 主题设计 • skyfrit.com  Thinkai's Blog | 保留所有权利

50 queries in 0.614 seconds |