Thinkai's Blog

Autohotkey|Python|php|aardio|VOIP|IT 爱好者

随机生成测试数据 用户姓名 手机号 Autohotkey 7952

作者为 发表

Autohotkey

InputBox, count, 提示, 请输入要生成的总数
if count =
	Reload
gui, add, text, x0 y0 w200 h20 vtext,
gui, show, x0 y0 w200 h20, 随机生成资料
gui +ToolWindow +AlwaysOnTop
xing = 赵-钱-孙-李-周-吴-郑-王-冯-陈-褚-卫-蒋-沈-韩-杨-朱-秦-尤-许-何-吕-施-张-孔-曹-严-华-金-魏-陶-姜-戚-谢-邹-水-窦-章-云-苏-潘-葛-范-彭-鲁-韦-昌-马-苗-凤-花-方-俞-任-袁-柳-鲍-史-唐-费-岑-薛-雷-贺-倪-汤-殷-罗-毕-郝-邬-安-常-乐-于-时-齐-康-伍-余-元-顾-孟-黄
ming = 刚-强-仁-发-民-国-忠-艺-文-德-志-智-辉-华-军-生-裕-健-炎-宏-毅-坚-石-超-鹏-亮-锦-家-春-磊-勇-正-东-南-斌-武-奎-秋-鑫-伦-朋-隆-宝-靖-俊-杰-友-祖-颂-小-宇-兴-波-荣-峰-祥-思-振-海-凯-远-汉-桥-松-柏-利-大
nvming = 花-华-芳-芬-燕-虹-菁-丽-娟-莘-苹-红-玉-妙-丹-芸-香-蕾-兰-慧-玲-静-茹-怡-紫
StringSplit, x, xing, -
StringSplit, m, ming, -
StringSplit, nm, nvming, -
Loop
{
if A_Index > %count%
	Break
Random, mcount, 1, 2
Random, xnum, 1, x0
Random, xb, 1, 2
nowx = % x%xnum%
if xb = 1
	{
	Random, mnum, 1, m0
	nowm = % m%mnum%
	if mcount = 2
		{
		Random, mnum2, 1, m0
		nowm2 = % m%mnum2%
		nowm = %nowm%%nowm2%
		}
	}
if xb = 2
	{
	Random, mnum, 2, nm0
	nowm = % nm%mnum%
	if mcount = 2
		{
		Random, mnum2, 1, nm0
		nowm2 = % n%mnum2%
		nowm = %nowm%%nowm2%
		}
	}
name = %nowx%%nowm%
Random, nu0, 130, 139
Random, nu1, 1000, 9999
Random, nu2, 1000, 9999
phone = %nu0%%nu1%%nu2%
GuiControl, , text, 第%A_Index%行`, %phone%`,%name%
FileAppend, %phone%`n, %A_ScriptDir%\phone.txt
FileAppend, %name%`n, %A_ScriptDir%\name.txt
}

MsgBox, Ok来了就留个评论吧! 没有评论
友情链接:Autohotkey中文论坛Autohotkey中文帮助Autohotkey官网我的B站直播间Autohotkey中文网联系作者免GooglePlay APK下载

 主题设计 • skyfrit.com  Thinkai's Blog | 保留所有权利

62 queries in 1.055 seconds |