ObjBindMethod() [v1.1.20+]

创建一个函数捆绑对象,它能够绑定参数值或方法名至目标对象.

BoundFunc := ObjBindMethod(Obj, Method, Params)

参数

Obj

任何对象.

Method

一个方法名.

Params

任意数目的参数.

附注

想了解更多信息或示例,请点击函数捆绑对象.